Condicions d’inscripció

La durada i la data d’inici dels tallers s’especifica en la descripció de cadascun dels cursos.

Les inscripcions es faran, de manera presencial, entre el 18 i el 25 de juny de 2018, de dilluns a divendres de 10 a 22h i dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 22h. Cal tenir en compte que l’Ateneu romandrà tancat el dissabte 23 i el diumenge 24 de juny. 

Es limitarà el nombre d’inscripcions, de manera que una persona només podrà matricular-se a ella mateixa i a una segona persona als cursos i tallers que desitgi.

El pagament es farà preferentment mitjançant targeta de crèdit o dèbit, o sinó a través d’ingrés o transferència bancari. Per facilitar el control de les inscripcions es farà un càrrec individual per cada taller inscrit.

No es considerarà ocupada la plaça fins que no es presenti el comprovant de pagament.

No es reservarà plaça per telèfon o correu electrònic.

L’equipament es reserva el dret a suspendre aquell curs al qual no s’hagin inscrit un mínim de participants. Només en aquest cas es retornaran els diners de la inscripció.

Per tal de gaudir del preu reduït s’haurà de presentar la documentació pertinent en el moment de fer la inscripció. En cap cas s’acceptarà la documentació a posteriori d’haver fet la inscripció.

El preu reduït s’aplicarà en tres casos i caldrà aportar la següent documentació:*

  • Persones menors de 21 anys – Document oficial d’identitat.
  • Persones en situació d’atur – Informe de Vida Laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. La data de l’informe no podrà ser anterior als 15 dies previs a la data en què es realitzi la inscripció.
  • Persones amb discapacitat – Certificat de Reconeixement de la Discapacitat o Targeta Acreditativa de la Discapacitat del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

*Als tallers d’estiu no s’aplicarà el preu reduït. 

ESPAIS D’APRENENTATGE COMUNITARI

Els espais d’aprenentatge comunitari són cursos i tallers conduits i facilitats per persones voluntàries que no reben cap compensació econòmica.

Es tracta d’accions formatives anuals. No es regeixen per tant dins dels terminis de la resta de cursos i tallers, que programem trimestralment.

La matrícula als espais d’aprenentatge comunitari és viva, de manera que ens hi podem inscriure en qualsevol moment, sempre i quan hi hagi places disponibles. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció, a partir del 12 de setembre. Un cop esgotades, es començarà una llista d’espera.

Per un bon funcionament dels cursos, es demana compromís d’assistència a totes les sessions. Els i les participants perdrem la plaça després de tres faltes d’assistència no justificades.

Simple Share Buttons